LogoZavo 4 kl

Volgende activiteiten

Geen evenementen

Inschrijvingen 2017

1. de leraar en de opvoeder als rolmodel
2. samen school maken
3. traject leer(ling)begeleiding
4. vrijheid binnen de samenleving
5. een christelijk geïnspireerde school
6. het Vlaams karakter in een geglobaliseerde samenleving
7. ons onderwijs is modern en groen
8. een ′Brede school’

1. De leraar en de opvoeder als rolmodel

- We hebben oog voor het ‘zelfbeeld’ van de jongere, voor de onzekerheid van de adolescent in de zoektocht naar zichzelf. We geven het voorbeeld, moeten niet over alle problemen alles weten maar tonen hoe wij onze weg in het leven zoeken. We proberen gewoon een voorbeeld te zijn dat de jongere verder helpt;
- we creëren een enthousiasmerende leeromgeving en prikkelen de jongere om ‘zin in studeren’ te krijgen.

2. Samen school maken

- We streven in het onderwijs-leer-proces naar een evenwicht tussen persoonlijkheidsontwikkeling en kennisoverdracht;
- in onze sterk geïndividualiseerde wereld trachten we via een persoonlijke benadering een ‘vertrouwensrelatie’ met de leerling uit te bouwen, willen we een school zijn waar elke jongere een beetje ‘thuis’ komt. We streven naar een familiale context met veel aandacht voor respect, openheid en overleg;
- we roepen de jongere op tot solidariteit, tot dienstbaarheid, we wekken gevoeligheid en betrokkenheid voor wat er gebeurt buiten de school en in de wereld. Daarbij hebben we ook oog voor wat er zich binnen zijn leefwereld afspeelt.

3. Traject leer(ling)begeleiding

- We proberen te werken aan het welbevinden van iedere jongere op school. We begeleiden hem in het zoeken naar dat waar hij goed in is. We laten hem in de spiegel kijken. Niet in de spiegel die het uiterlijke toont, maar in de echte spiegel. Degene die zijn kwaliteiten laat zien zodat hij het onderscheid kan maken tussen de ‘valse’ en de ‘echte of diepere’ waarden in het leven, in de maatschappij. We geven hem de kans zichzelf in een warme sfeer van verbondenheid te ontplooien, in een omgeving waarbinnen de leerling zich kwetsbaar kan opstellen, waarin er niet te snel een oordeel over hem geveld wordt, waarin hij steeds op begrip kan rekenen;

- binnen het traject ‘leren leren’ vertrekken we van een zeer intensieve en deskundige begeleiding, met de nadruk op werken met orde en structuur en het aanleren van een aantal studiemethoden. Naarmate de tijd vordert, focussen we op ‘zelfstandige’ leerlingen die zelf de gepaste leerstrategie leren kiezen en hun werk plannen. We brengen hen de attitude van het ‘levenslang leren’ bij;
- we bereiden de leerlingen zo concreet mogelijk voor op een verdere studiekeuze of een toekomstig beroep. In functie daarvan werken we ook nauw samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en de scholengemeenschap (Drieklank);
- we besteden extra aandacht en geven kansen aan leerlingen die kwetsbaar zijn. Achterstand mag geen achteruitstelling worden. We ondersteunen leerlingen met dyslexie of andere leermoeilijkheden, geven geïntegreerd onderwijs (GON) een kans en zetten maximaal in op het project ‘gelijke onderwijskansen’ (GOK);
- via differentiatie worden leerlingen met meer mogelijkheden op aangepaste wijze uitgedaagd.

4. Vrijheid binnen de samenleving

- We proberen de jongere bij te brengen wat ‘persoonlijke verantwoordelijkheid’ inhoudt, zowel voor zichzelf als voor de dingen die hij doet. We trachten een (kritisch) bewustmakingsproces op te starten waarbij hij zal beseffen dat wat hij doet en waarvoor hij kiest een enorme uitwerking heeft op zijn hele leven. We denken hierbij o.a. aan: aandacht hebben voor gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging, kritisch omgaan met het multimedia overaanbod, engagement opnemen op school, zijn vrije tijd op een verantwoorde manier invullen door o.a. afstand te nemen van genotsmiddelen,…
- we leren de jongere bewust beslissingen te nemen over wat hij wel en niet wil doen en confronteren hem met de impact van zijn beslissingen op zichzelf en zijn omgeving;
- binnen de schoolmuren krijgt die vrijheid gestalte in de vorm van klare afspraken en duidelijke omschrijvingen. We besteden veel aandacht aan leerattitudes zoals inzet, stiptheid en doorzettingsvermogen;
- vrijheid betekent ook zich persoonlijk en creatief kunnen inzetten in de klas, de school, de maatschappij.

5. Een christelijk geïnspireerde school

- ZAVO is een christelijke school, we bieden een vorming aan die christelijk geïnspireerd is in een hedendaagse beleving;
- ook buiten de godsdienstlessen en de vieringen schenken we veel aandacht aan de waarden van het geloof in projecten, acties en engagement;
- vanuit de eigen waarden groeit het respect voor andere levensopvattingen en geloofsovertuigingen;
- we voelen ons verbonden met en worden ondersteund door de parochiegemeenschap, het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) en het Vlaams Lasalliaans Perspectief (VLP).

6. Het Vlaams karakter in een geglobaliseerde samenleving

- We zijn een open, Vlaamse school;
- we willen een centrum zijn van waaruit de Vlaamse cultuur naar de lokale gemeenschap doorsijpelt;
- we proberen van onze leerlingen mondige en veeltalige wereldburgers te maken.

7. Ons onderwijs is modern en groen

- We spelen in op de ‘moderne’ behoeften van de maatschappij, we zijn een school ‘in beweging’;
- we werken met moderne informaticamiddelen en alle didactisch comfort tijdens de lessen en in de verschillende vaklokalen en werkplaatsen;
- we hechten een groot belang aan milieuzorg.

8. Een ‘Brede school’

- We willen een ‘Brede School’ zijn die samenwerkingsverbanden tot stand brengt op verschillende niveaus: met het bedrijfsleven, de lokale gemeenschap, sportorganisaties, enz. Een dergelijke brede leer- en leefomgeving schept immers maximale ontwikkelingskansen;
- d.m.v. een rijk ‘cultureel aanbod’ prikkelen we de kunstzinnige mens;
- we promoten initiatieven die de ondernemingszin stimuleren;
- we promoten vrij verkeer van leerlingen binnen de gewesten, binnen Europa. We bieden onze leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan uitwisselingsprojecten, om school te lopen in het buitenland.
 

Duiding bij punt 1.5 van het pedagogisch project: ‘een christelijk geïnspireerde school’

Wij proberen een eigentijdse formulering van onze christelijke identiteit op verschillende wijzen binnen het vormings- en opvoedingsproject waar te maken. Wij waarborgen een geloofsaanbod aan de jeugd.
Onze school heeft tot doel jongeren te begeleiden bij hun geestelijke, intellectuele en sociale groei naar volwassenheid. In dat groeien in menselijkheid, wil zij meteen de kans bieden om tot de ontdekking te komen hoe God met ieder van ons een verbond wil aangaan. Door menselijke bewustwording streven wij ook naar religieuze bewustwording via gebed, bezinning en eucharistieviering. Kompas, ons pastoraal team, bestaat uit vrijwilligers, leraars (en leerlingen) die proberen hierin voor te gaan. Dagelijks beleven wij gezamenlijk het christelijke geloof, in het bijzonder op de intense momenten van vreugde en pijn, van slagen en falen.
Onze christelijke levensopvatting kleurt bovendien de manier waarop wij onze medemens, de werkelijkheid rondom ons, bepaalde leerinhouden en levenswaarden zoals eerlijkheid, liefde, rechtvaardigheid, zelfdiscipline enzovoort benaderen.

Om al deze doelstellingen te bereiken, staan in de eerste plaats de lessen, maar ook andere opvoedings- en vormingselementen ter beschikking. Zo organiseert de school heel wat activiteiten, zoals het bezoeken van tentoonstellingen, musea en theater, filmvoorstellingen, sportactiviteiten, activiteiten waarbij een beroep wordt gedaan op het sociaal en christelijk engagement (bijvoorbeeld Missieactie, 11.11.11, Broederlijk Delen, Welzijnszorg), bezinningsdagen en onthaal- of contactdagen.
In onze school vormen alle leerlingen, ouders, leraars en opvoeders, leden van het ondersteunend personeel en het onderhoudspersoneel, coördinatoren, prefecten, directeurs en Schoolbestuur één grote levende gemeenschap. Ieder lid van de schoolgemeenschap is medeverantwoordelijk voor heel de schoolgemeenschap. De leerlingen ervaren dat hun "opvoeders" met hen begaan zijn.
Met zijn allen dragen we de verantwoordelijkheid voor wat zich op onze school afspeelt.
Wij bouwen aan een school waarin iedereen zich geborgen weet en zich thuis voelt. Wij willen van onze school een plaats maken waar samen geleefd wordt en waar jonge mensen groeien in relatiebekwaamheid tegenover zichzelf, de anderen, de wereld en God.